Těmto oblastem práva opravdu rozumíme

Obchodní právo

V obchodním právu se specializujeme zejména na následující oblasti:

 • korporátní právo – zakládání, změny, likvidace obchodních společností
 • implementace regulací EU na korporátní úrovni, včetně GDPR
 • právní due diligence
 • obchodní kontrakty, včetně kontraktačních systémů v rámci dodávek investičních celků na národní i mezinárodní úrovni (CISG, Incoterms)
 • kompletní právní zajištění emisí akcií
 • management jakosti ISO
 • fúze, akvizice
 • právo hospodářské soutěže, vč. nekalé soutěže

Občanské právo

V občanském právu vynikáme zejména v následujících oblastech:

 • občanskoprávní kontrakty (zejména smlouvy kupní, o dílo, nájemní, o zprostředkování apod.)
 • převody nemovitostí (komplexní právní servis jak pro jednotlivce, tak pro realitní kanceláře)
 • úschovy peněz a listin
 • věcná břemena (služebnosti)
 • spory vyplývající z podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů a související otázky
 • dědické právo, vč. zastupování v dědickém řízení
 • ochrana spotřebitele
 • zastupování v restitučních sporech

Trestní právo

V trestním právu jsme odborníky především na:

 • obhajobu v trestním řízení, a to ve všech fázích trestního řízení, vč. řádných a mimořádných opravných prostředků a zastupování před Ústavním soudem ČR
 • zastupování poškozených
 • uplatnění náhrady škody, vč. nemajetkové újmy
 • právní pomoc před zahájením trestního stíhání (účast advokáta u podání vysvětlení)
 • konzultace a právní rozbory
 • sepis veškerých podání orgánům činným v trestním řízení, vč. trestních oznámení

Pracovní právo

V pracovním právu se specializujeme především na:

 • nastavení systému pro zaměstnavatele, vč. vnitřních předpisů, související dokumentace a smluv
 • implementace GDPR
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů ve sporech
 • spory vyplývající z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • právní poradenství odborovým organizacím a svazům
 • kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy

Stavební právo

Ve stavebním právu se zaměřujeme zejména na:

 • komplexní právní servis pro přípravu, vývoj, realizaci a změny developerských projektů
 • právní poradenství v celém územním a stavebním řízení

Copyright

V této oblasti se věnujeme především:

 • autorskému právu, a to i na mezinárodní úrovni, vč. otázek zdanění
 • ochraně práv výkonných umělců
 • ochraně průmyslového vlastnictví, vč. ochranných známek, práv k vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům

Spolupracujeme s renomovanými patentovými kancelářemi ve složitých případech registrací ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů, patentů a vynálezů.

Dopravní právo

V dopravním právu jsme silní zejména v:

 • přepravních a zasilatelských smlouvách, CMR
 • pronájmech a zápůjčkách vozidel
 • uplatňování škodních nároků v mezinárodní letecké dopravě
 • ochraně spotřebitele a uplatnění nemajetkové újmy v případě narušené dovolené, resp. vad zájezdů v případech většího rozsahu

Zdravotnické právo

V oblasti zdravotnického práva se na nás neváhejte obrátit zejména v případech:

 • dodávek farmaceutických produktů a lékařského zařízení
 • zastupování v jednání se SÚKL
 • nároků z náhrady škody v souvislosti s úrazy
 • sporů s poskytovateli zdravotní péče / pojišťovnami
 • sporů s pacienty
 • právního poradenství při zakládání / převodu lékařské praxe